FACTOR OF DESIGN

CLASS SPAN REAR WHEEL LOAD CONTACT AREA INPACT FACTOR ALLOWABLE STRESS
Transverse (T) Width of trench 500kg 20 X 15cm 0.4 18.0kg/mm²
Side (S) 500kg 20 X 15cm 0 18.0kg/mm²
TYPE BEARING BAR END PLATE CROSS BAR
BLI 204F FB 20 X 4 Ø7
BLI 254F FB 25 X 4 Ø7
BLI 304F FB 30 X 4 Ø7
BLI 244F FB 40 X 4 Ø7

STANDARD SIZE / WEIGHT (PASSENRER CAR)

GRATING HEIGHT (h) 20 25 30 40
1 4t 4t 4t 5t
Width of trench Type of use Type Grating Weight (kg) stress (kg/mm²)
Size (mm)
L W h p
150 T BLI 204F-15 250 995 20 33 7.0 8.2
S BLI 204F-15 250 995 20 33 7.0 5.8
200 T BLI 204F-20 300 995 20 33 8.0 14.5
S BLI 204F-20 300 995 20 33 8.0 9.7
250 T BLI 204F-25 350 995 25 33 11.2 13.9
S BLI 204F-25 350 995 20 33 9.5 13.6
300 T BLI 204F-30 400 995 30 33 14.3 12.8
S BLI 204F-30 400 995 20 33 10.5 17.5
350 T BLI 204F-35 450 995 30 33 15.8 16.0
S BLI 204F-35 450 995 25 33 13.6 13.6
400 T BLI 204F-40 500 995 32 33 18.8 16.9
S BLI 204F-40 500 995 25 33 15.3 16.1

시공 사진